قوانین و مقررات

هرگونه استفاده از آینه‌شمعدون به معنی پذیرفتن شرایط زیر است:

مسئولیت استفاده از هرگونه متن، پیام، توضیح، اطلاعات، عکس، مشخصات تماس و موارد مشابه در آینه‌شمعدون، شامل بازتولید، افشاء، مخابره، نشر و پخش آن بر عهدهٔ فرستنده اطلاعات است.